Przyjęcie weselne czy wesele?
Jeżeli  ni­gdy nie ma­rzy­li­ście o hucz­nym we­se­lu, za­ba­wach do ra­na i mie­sią­cach przy­go­to­wań, to przy­ję­cie za­miast we­se­la jest ide­al­nym roz­wią­za­niem. Z po­wo­dze­niem za­stą­pi wiel­ką im­pre­zę i bę­dzie oka­zją, aby spo­tkać się i po­roz­ma­wiać z naj­bliż­szy­mi oso­ba­mi. Przy­ję­cie za­miast we­se­la spraw­dzi się nie tyl­ko po ślu­bie cy­wil­nym, ale tak­że w wie­lu in­nych oko­licz­no­ściach. Mniej stresu, mniej pracy – skupcie się na sobie! Na sobie i na rodzinie, bo małe przyjęcie to okazja do spokojnej pogawędki z każdym z osobna, poznania rodziny partnera i poświęcania czasu sobie i bliskim. To Wasz wielki dzień, który planuje się z dużym wyprzedzeniem, a małe przyjęcie to mniej stresu.

We­se­le a przy­ję­cie- różnice

obiad poślubny
obiad weselny   

Pod­sta­wo­wa róż­ni­ca to oczy­wi­ście czas tr­wa­nia jed­ne­go i dru­gie­go. We­se­le za­zwy­czaj tr­wa kil­ka­na­ście go­dzin. Po­za obia­dem, za­pla­no­wa­ne są go­rą­ce po­sił­ki, ze­spół przy­gry­wa do tań­ca i po­ja­wia się oczy­wi­ście al­ko­hol. Przy­ję­cie jest krót­sze, uczest­ni­czy w nim mniej go­ści: naj­bliż­sza ro­dzi­na    i przy­ja­cie­le. Czę­sto spro­wa­dza się do obia­du i przy­staw­ki, po któ­rych po­da­wa­ny jest tort, ka­wa     i her­ba­ta. Ze wzglę­du na ma­łą licz­bę go­ści i ogra­ni­czo­ne kosz­ty bar­dzo rzad­ko po­ja­wia się tak­że opra­wa mu­zycz­na w po­sta­ci ze­spo­łu czy di­dże­ja. Ale nikt nie zabroni tańczyć w nawet najmniejszym gronie. Dobry głośnik bezprzewodowy z playlistą, sprawdzi się przy małej liczbie Gości.

Me­nu
Ilość za­ma­wia­nych po­traw za­le­ży od te­go, jak dłu­go ma tr­wać przy­ję­cie ślub­ne. Je­że­li ma być krót­kie, to wy­star­czy za­mó­wić obiad, de­ser w po­sta­ci tor­tu, lo­dów lub ciast, a tak­że kil­ka pla­ter zim­nych za­ką­sek, aby Go­ście nie sie­dzie­li przy pu­stym sto­le. Wśród zim­nych przy­sta­wek naj­le­piej spraw­dzą się: jed­na lub dwie sa­łat­ki, pół­mi­ski mięs pie­czo­nych, je­den ro­dzaj ry­by (np. śle­dzie), de­ska se­rów, a tak­że du­że pa­te­ry owo­ców. Je­że­li przy­ję­cie pla­no­wa­ne jest na dłu­żej, to war­to po­my­śleć o jed­nym cie­płym po­sił­ku, np. barsz­czu z pasz­te­ci­kiem, szasz­ły­kach czy go­rą­cej zu­pie. Je­że­li na przy­ję­ciu we­sel­nym bę­dą dzie­ci, to moż­na czę­ścio­wo zmo­dy­fi­ko­wać me­nu i tra­dy­cyj­ny obiad za­stą­pić spe­cjal­nym da­niem dla ma­lu­chów. Browar Grodzki proponuje oddzielne menu dla dzieci, za które jest obniżona opłata. dzieci do lat 3 nie trzeba płacić, natomiast dzieci do lat 10- 50% ceny wyjściowej.

 

 

Informacje

restauracja@grodzka15.pl

tel. 575 121 407